آلبوم جدید و فوق العاده زیبا و شنیدنی استاد داریوش به نام معشوق همینجاست …

Dariush Dariush   The Beloved Is Here II

Mp3 320

دانلود کل آلبوم در یک فایل زیپ          Direct Link

01 O' Heart , Glad Tiding.mp3
02 Deceit They Make.mp3
03 This Shall Not Remain.mp3
04 Deev.mp3
05 The New World.mp3
06 Where Is the Beloved.mp3
07 Binded Hearts.mp3
08 Cup of Jamshid.mp3
09 The Dust of Kind Ones.mp3
10 The Veil I Cast .mp3
11 Suffer Not Grief.mp3
12 O' Breeze , O' Breeze.mp3
13 The Tale.mp3

Ogg 64

01 O' Heart , Glad Tiding.ogg
02 Deceit They Make.ogg
03 This Shall Not Remain.ogg
04 Deev.ogg
05 The New World.ogg
06 Where Is the Beloved.ogg
07 Binded Hearts.ogg
08 Cup of Jamshid.ogg
09 The Dust of Kind Ones.ogg
10 The Veil I Cast .ogg
11 Suffer Not Grief.ogg
12 O' Breeze , O' Breeze.ogg
13 The Tale.ogg